صبح شد من اما هنوز خیره‌ام؛ به ماهی که دیشب سرش را به شانه‌ام تکیه داد و تمام شب آنقدر گریست، که خوابش برد!

15 خرداد 1396 ساعت 12:44